Ngày thứ 21

357. You should take advantage of it.Bạn nên tận dụng lợi thế đi.
358. You will be better off.Bạn sẽ tốt hơn thôi.
359. You will have to wait and see.Hãy chờ đi rồi sẽ thấy.
360. You’ll get used to it.Bạn sẽ quen dần với nó thôi.
361. You’ve dialed the wrong number.Bạn đã gọi nhầm số rồi.
362. You’ve got a point there.Bạn nói có lý đấy.
363. You’ve got it.Bạn đã làm được rồi.
364. You’ve made a good choice.Bạn đã lựa chọn đúng rồi.
365. Your satisfaction is guaranteed.Đảm bảo bạn sẽ vừa lòng.